PERSONDATAPOLITIK

Vi opbevarer oplysninger om dig f.eks. mails, kontaktformularer, breve mv. såvel fysiske som elektroniske for at kvalitets- og bevissikre samt for at leve op til lovgivningens krav til os, jf. nærmere nedenfor.
De registrerede oplysninger om dig kan komme enten fra dig selv eller fra andre. Som dataansvarlig vil vi her give dig oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Baggrund og Behandling af dine personoplysninger

Vi registrerer kun oplysninger af saglige og lovlige grunde nødvendige for vores sagsbehandling.
Grundlaget for vores registrering og behandling af oplysninger er retsplejeloven med tilhørende regler, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.
Grundlaget kan være den kontrakt eller en aftale, som du som klient har indgået med os vedrørende vores bistand eller en henvendelse med et ønske om at opnå en vurdering eller gennemgang af din sag, eller kan det være, at du som modpart eller anden interessent i en sag har skrevet m.v. Registreringen og opbevaring af data sker for at leve op til eller bevise, at vi lever op til lovgivningen f.eks. i advokatetiske regler eller retsplejeloven eller for at belyse en sag, der er overladt os.
Af yderligere grundlag kan nævnes en retlig forpligtelse, hvilket eksempelvis kan være, at det efter retsplejeloven og de advokatetiske regler kræves, at vi medvirker til at belyse de sager, som vi påtager os, eller der ønskes en vurdering af, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Kategorier af personoplysninger

Det afhænger af din tilknytning til os, hvilke typer af personoplysninger vi har registreret om dig. Der kan være tale om almindelige (ikke-følsomme) oplysninger, herunder navn, adresse mv., men der kan også være tale om følsomme personoplysninger, herunder helbredsoplysninger og fagforeningsforhold samt strafbare forhold.

Videregivelse af dine oplysninger

For at udføre vores hverv mv. kan det være nødvendigt, at vi videregiver dine personoplysninger til andre, f.eks. domstolene, andre advokater eller offentlige myndigheder, og dette vil altid ske inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven, tavshedspligt mv.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger

Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger i 5 år efter afslutning af den sag, hvori dine oplysninger er indgået. Vi vurderer dog konkret i hver enkelt sag, hvor længe opbevaring fortsat er nødvendig og sletter før end 5 år, hvis personoplysningen ikke er nødvendig aktuelt eller potentielt.

Tilbagetrækning af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os.

Dine rettigheder iht. databeskyttelsesforordningen

Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder:

  1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  2. Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  3. Ret til sletning:
  4. Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  5. Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
  6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.

Klageadgang

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 København
+45 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

Du kan desuden kontakte os som dataansvarlig:

Sandager Advokater
Lyngby Hovedgade 41, 3.
2800 Kgs. Lyngby
Cvr.nr. 32 16 59 74
Tlf. 45 93 21 50
Mail: info@sandageradvokater.dk

www.sandageradvokater.dk

Du kan også skrive direkte til den advokat/advokatfuldmægtig, som du har haft kontakt til.